© FOTOGRAAF

Algemene Bepalingen XPLO Bookings

Play me a Memory 
 

Klassiekers van begin tot het eind

Herinnert u zich deze nog?... vast wel!

Terug naar de basis met een piano en twee geweldige stemmen. Dat is het uitgangspunt voor dit muzikale project van Esther Hart, Olaf Croon en Mark Snijders. Maatwerk, afgestemd op de sfeer van het evenement. Met mogelijkheden tot persoonlijke tinten.

 

Artikel 1 - Opdracht

1.1 Artiest zal op in deze overeenkomst afgesproken tijdstip en plaats een optreden verzorgen conform de bekend veronderstelde maatstaven en de vermelde duur.
1.2 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties, het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume (minimaal 95dB(A)) bij optredens van Artiest. Inhoudelijke samenstelling van het optreden en de prestaties daarvan worden door Artiest bepaald.
1.3 Deze overeenkomst, alsmede de bijlagen van toepassing op deze overeenkomst dienen integraal overgenomen te worden door bemiddelaars, die als intermediair voor derden optreden.
1.4 Wachturen gelden indien de technici langer dan 8,5 uren op locatie zijn (tijd tussen aankomst en vertrek). Kosten €35,- excl. 9% btw (per uur/per crewlid)
1.5 Pauzewachttijden zijn minimaal 15 en maximaal 45 minuten. Kosten bij overschrijding €50,- excl. 9% btw per 15 minuten.
1.6 Tussen soundcheck en show maximaal 3 1⁄2 uur. Kosten bij overschrijding €150,- excl. 9% BTW per 30 minuten.
1.7 Als Opdrachtgever het optreden vroegtijdig wenst te beëindigen, is deze verplicht het gehele overeengekomen bedrag op het overeengekomen tijdstip te betalen.
1.8 Kosten van het inprikken van andere artiesten op de geluidsinstallatie van de huisleverancier bedragen 110,- excl 9% btw.
1.9 Band bouwt backline en techniek direct na de show af.
1.10 Wijzigingen in dit artikel altijd in overleg met management van Artiest.

Artikel 2 - Betaling

2.1 Na ondertekening van de overeenkomst en ontvangst van een daartoe strekkende factuur dient het in de overeenkomst van opdracht verschuldigde bedrag inclusief de BTW op de daar genoemde datum betaald te zijn.

Artikel 3 - Overige rechten en plichten partijen

3.1 Het is niet toegestaan geluids- en/of video opnamen te (laten) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiest. Fotografische beelden zijn geen probleem en dienen kosteloos ter beschikking te komen aan Artiest. Interviews zijn niet toegestaan tenzij voorafgaand besproken te zijn met het management/bandleider van Artiest.
3.2 Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten (BUMA). Indien van toepassing.
3.3 Artiest heeft het recht om deze overeenkomst, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn aan Opdrachtgever, op te zeggen indien de veiligheid van Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal Opdrachtgever desalniettemin de volledige overeengekomen vergoeding aan Artiest verschuldigd zijn.
3.4 Artiest zal op verzoek van Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van Artiest voor promotioneel gebruik aan Opdrachtgever doen toekomen.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan personen of zaken van Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. Opdrachtgever zal zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
4.2 Op straffe van verval van enige aanspraak van Opdrachtgever, stelt Opdrachtgever Artiest binnen 2 (twee) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Artiest toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

Artikel 5 - Overmacht

5.1 Indien Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Artiest Opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen.
5.2 Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.
5.3 Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal Opdrachtgever desalniettemin de overeengekomen vergoeding verschuldigd blijven.
5.4 Covid-19: Indien het optreden geen doorgang kan vinden vanwege op dat moment door de overheid ingestelde en geldende maatregelen ivm de Covid-19 pandemie, dan zal de overeenkomst van rechtswege geacht worden te zijn ontbonden, met dien verstande dat de opdrachtgever een bedrag van €300,- ex btw aan Xplo Bookings verschuldigd is als vergoeding voor de tot dan toe reeds geleverde diensten.
5.5 Het in 5.4 genoemde bedrag wordt in mindering gebracht op de verschuldigde gage indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer conform het bepaalde in 5.2 binnen 6 maanden het optreden alsnog laten plaatsvinden.

Artikel 6 - Opschorting

Indien niet alle algemene en specifieke bepalingen worden nagekomen, heeft Artiest het recht het optreden op te schorten tot het moment waarop aan de betreffende bepalingen is voldaan, zulks ter beoordeling van de manager van Artiest. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft en het optreden kan als gevolg daarvan niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip aanvangen, is Artiest gerechtigd het optreden te annuleren zonder dat Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van de verplichting de overeengekomen vergoeding uit te betalen.

Artikel 7 - Annuleringskosten

Indien Opdrachtgever een optreden annuleert buiten de gevallen als in artikel 6 omschreven is Opdrachtgever de volgende vergoeding verschuldigd:
--- Bij annulering tot uiterlijk 6 weken voor event datum: 50% van de overeengekomen uitkoopprijs.
--- Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor event datum: 75% van de overeengekomen uitkoopprijs.
--- Bij annulering 4 weken of korter voor event datum: 100% van de overeengekomen uitkoopprijs.

Artikel 8 - Slotbepalingen

Indien Opdrachtgever een optreden annuleert buiten de gevallen als in artikel 6 omschreven is Opdrachtgever de volgende vergoeding verschuldigd:
--- Bij annulering tot uiterlijk 6 weken voor event datum: 50% van de overeengekomen uitkoopprijs.
--- Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor event datum: 75% van de overeengekomen uitkoopprijs.
--- Bij annulering 4 weken of korter voor event datum: 100% van de overeengekomen uitkoopprijs.